Kwaliteit van trainer, coach en HRD adviseur

Als één aspect van cruciale betekenis is voor het vrije beroep van trainer, coach of adviseur, dan is het wel kwaliteit.

In het kader van de kwaliteitsbeheersing hanteert Trainers Academie  het volgende pakket van activiteiten en procedures:

 1. Audit: Tweejaarlijks wordt de kwaliteit van de opleidingen beoordeeld door Cedeo. Al jaren scoort de academie steevast 95 of meer van de 100 kwaliteitspunten. De jongste Cedeo-rapportering (eind 2017 met score 99,4 !) is voor een ieder ter inzage.
 2. Selectie: Voor de opleidingen worden uitsluitend gespecialiseerde, ervaren opleiders, trainers en coaches geselecteerd die hun sporen op dit gebied hebben verdiend en die naast de verzorging van de opleidingen ook nog dagelijks hun beroepspraktijk beoefenen.
 3. Trainersoverleg: Meermalen jaarlijks vinden  zogeheten trainersoverleggen plaats van directie, programmaleiding, trainers, coaches en examinatoren. Bespreking van de kwaliteit van de opleidingen is een vast agendapunt.
 4. Trainersbeoordeling: Jaarlijks wordt met iedere individuele trainer en coach zijn of haar functioneren in de opleidingen door de directie beoordeeld en besproken, mede op basis van de evaluaties door deelnemers. Waar dat wenselijk is worden de te verzorgen programmaonderdelen anders toegewezen.
 5. Begeleiding: Iedere individuele deelnemer aan een opleiding krijgt een persoonlijke coach toegewezen. De deelnemer kan onbeperkt gebruik maken van deze coaching faciliteit.
 6. Feedback: Trainers, coaches en programmamanagers worden geacht gesignaleerde kritieken op enig aspect van de opleidingen rechtstreeks naar de directie terug te koppelen.
 7. Respons: Vragen van administratieve aard of betreffende de opleidingen worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Indien de beantwoording meer tijd vergt, ontvangt de indiener daarover binnen die 5 dagen bericht.
 8. Evaluaties: Van deelnemers wordt na ieder programmaonderdeel een evaluatie gevraagd. Ook wordt van iedere deelnemer na afronding van de opleiding een evaluatie gevraagd, waarin onder meer de kwaliteit van de genoten opleiding wordt beoordeeld, alsmede suggesties worden gevraagd voor verbeteringen.
 9. Toelating: Als door CPION erkende post-HBO opleidingsinstituut beoordeelt Trainers Academie alle kandidaat-deelnemers individueel op hun aanvangsniveau. Verlangd wordt dat deze tenminste denken en handelen op HBO-niveau.
 10. Media: De deelnemers aan de opleidingen worden voorzien van professionele materialen ter ondersteuning van het opleidingsprogramma. Dit betreft o.a. gerenommeerde literatuur, TFC-media (films, testen, oefeningen, etc), hand-outs, etc.
 11. Competentiemeting: Zowel bij aanvang als bij afronding van de opleiding wordt van iedere deelnemer een op het programma afgestemde competentietest afgenomen op basis van 360º feedback. Als pre-test ondersteunt deze de POP die iedere deelnemer moet opstellen. Als post-test draagt deze bij aan de beoordeling van de bereikte leerresultaten en de advisering over eventuele natrajecten.
 12. Diplomering: Alle opleidingen worden afgesloten met een formeel examen. Deze normatieve toetsing wordt afgenomen door een examencommissie en moet duidelijk maken of de kandidaat is geslaagd of gezakt. Naast een schriftelijk en mondeling praktijkexamen, voeren de kandidaten een eindpresentatie uit in een gesimuleerde trainingspraktijk met assessoren en extern publiek.
 13. Klachtenprocedure: Een ieder kan klachten schriftelijk of per e-mail indienen bij de directie van Trainers Academie. De ontvangst van die klacht wordt schriftelijk bevestigd en alle klachten worden door de directie vertrouwelijk behandeld. Binnen twee weken na indiening wordt een schriftelijke reactie op de inhoudelijke klacht verstrekt. De indiener krijgt gelegenheid in beroep te gaan bij het NGBT; de uitkomsten van die beroepsprocedure zijn bindend voor Trainers Academie. Download hier het volledige klachtenprotocol.